Ochrana osobních údajů našich zákazníků a partnerů je pro nás velmi důležitá. Proto jsme vypracovali zásady pomocí kterých chráníme Vaše osobní údaje.

Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s platným zákonem o ochraně/zpracování osobních údajů.

Kdo jsme a kde nás najdete

Jsme česká firma s dlouhou tradicí. Naše kontaktní údaje:

PAMAS BOHÉMIA Uherský Brod s.r.o.

Přemysla Otakara II. 2476
688 01 Uherský Brod
IČO: 28266579, DIČ: CZ28266579

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57396

Odpovědnou osobou naší společnosti je Ing. Maroš Frančák,

pamas@pamas.cz , Tel.: +420 572 635 417

Jaké sbíráme údaje a proč

Sběr údajů souvisí s Vašim nákupem. Údaje, které od Vás ptáme nám slouží ke zpracování objednávky a vystavení faktury. Jedná se zejména o Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, dodací adresu, telefonní číslo a údaje související s předmětem objednávky.

V případě platby elektronickým bankovnictvím jsou platby realizované na stránkách banky, takže my se k platebním údajům nedostaneme.

Pokud nám udělíte svůj souhlas uchováme Vaši emailovou adresu a budeme Vás informovat o novinkách a probíhajících akcích.
Naše webové stránky se snažíme neustále zlepšovat a z toho důvodu získáváme informace o chování zákazníků na našich stránkách. Mezi informace, které sledujeme patří: údaje o zařízeních a počítačích, které využíváte na přistupování k našim službám, včetně IP adres, nastavení prohlížečů, informací o operačních systémech, případně informace o vašem mobilním zařízení, informaci, ze které internetové stránky k nám přistoupíte, stránky, které navštívíte a informace z cookies, Google analytics a podobných nástrojů.

Na našich stránkách uchováváme i Vaše recenze.

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

– Plnění a uzavření smlouvy :
Část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme na to, abychom vám řádně zhotovili a následně doručili zboží, které jste si objednali. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

– Souhlas – Pro účely zasílání obchodních sdělení, zejména ve spojitosti se zasíláním obchodních sdělení o novinkách a aktuálních nabídkách, či při jiných formách marketingu, zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Každý udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Zasílání obchodních sdělení o novinkách a aktuálních nabídkách můžete ovládat zde.

– Oprávněný zájem – Vaše osobní údaje používáme i na to, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies. V těchto případech vždy pečlivě zvažujeme, zda zpracovávání nebude představovat nepřiměřený zásah do vašich práv. Pokud chcete o tomto posouzení vědět bližší informace, napište nám na pamas@pamas.cz

– Plnění našich zákonných povinností – při uchování údajů o Vás a vaší objednávce v našem účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory, či provádění rozhodnutí.

Komu údaje zpřístupňujeme

Vaše osobní údaje potřebujeme z důvodů jak byly zmíněny výše. Údaje nezveřejňujeme, ani neposkytujeme dalším subjektům s výjimkou následujících organizací:

PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, 251 01, Říčany-Jažlovice, IČO: 25194798, zapsána v OR, vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 105858, www.ppl.cz

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČO: 47114983, zapsána v OR MS v Praze, oddíl A, vložka 7565/1, www.ceskaposta.cz

Business Solution s.r.o., Radlinského 14, 911 05 Trenčín, IČO: 36317721, zapsána v OR Okresního soudu Trenčín, Oddíll Sro, Vložka č. 12585/R, www.b-s.sk

Google Ireland, Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, IČ DPH: IE6388047V, číslo v OR Irsko: 368047
Miroslava Chmelařová, Za Kovárnou 211, 686 01 Uh. Hradiště, IČO: 68124813, Živnostenský list čj. 38266/04 ZO-Sla, ev.c.371100-35934-01

Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše osobní údaje uchováváme v souvislosti s Vaší objednávkou zpravidla 3 roky. Údaje, které jsou uvedeny na fakturách se musí uchovávat ve smyslu účetních předpisů zpravidla 10 let. V případě, že máte zřízené u nás uživatelské konto, údaje uchováváme až do jeho zrušení. V případě, že používáme Vaše osobní údaje za účelem doručování obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu nebo v jiných případech, kde jste nám udělili souhlas, uchováváme tyto údaje, dokud nám příslušný souhlas neodvoláte.

Jak Vaše údaje chráníme

Pro kvalitní zabezpečení a ochranu Vašich osobních údajů jsme si nechali vypracovat bezpečnostní projekt a s jeho pomocí se snažíme Vaše údaje co nejlépe ochránit. V souladu s požadavky platné legislativy provádíme všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili.

Osobní údaje osob mladších 16 let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič nebo poručník).

Přenos do třetích krajin

Vaše osobní údaje aktivně do třetích zemí mimo EU nepřenášíme. Někteří partneři, s nimiž při zpracovávání osobních údajů spolupracujeme, však takové přenosy realizují, a to konkrétně do USA. Osoby, kterým v USA tyto údaje zpřístupňují, dodržují podmínky US-EU Privacy Shield a tím poskytují přiměřenou úroveň ochrany pro vaše osobní údaje.

Vaše práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek i právo na vymazání některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Uplatnit vaše práva si můžete zasláním emailové zprávy nebo písemné žádosti na náš email pamas@pamas.cz. Prosím uveďte ve Vaší žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytly Vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

a) Právo na přístup k osobním údajům – jde o právo získat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje jako i právo získat přístup k těmto údajům, a to v rozsahu účelů a doby zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, okruhu příjemců, o postupu v každém automatickém zpracování, případně o následcích takového zpracování. Jako provozovatel máme právo použít všechny vhodná opatření k ověření totožnosti dotyčné osoby, která žádá o přístup k údajům, zejména v souvislosti s online službami a identifikátory (článek 15, recitál 63, 64 Nařízení).

b) Právo na opravu – nesprávných a doplnění neúplných osobních údajů (článek 16, recitál 65 Nařízení).

c) Právo na výmaz – „Zapomnění“ těch osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány a zpracovávány; při odvolání souhlasu, na jehož základě se zpracovávání provádí; při nezákonném zpracování; pokud se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou informační společnosti (při dětech), a to za naplnění podmínek uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nařízení.

d) Právo na omezení zpracování lze uplatnit, pokud jak dotyčná osoba napadnete správnost osobních údajů a ostatních náležitostí ve smyslu článku 18, recitálu 67 Nařízení, a to formou dočasného přesunutí vybraných osobních údajů do jiného systému zpracovávání, zamezení přístupu uživatelů k vybraných osobním údajů nebo dočasné odstranění zpracování.

e) Právo na přenosnost osobních údajů je právo Vámi poskytnuté osobní údaje do našich informačních systémů na základě souhlasu nebo plnění smlouvy přenést k dalšímu provozovateli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je to technicky možné i za naplnění podmínek článku 20, recitálu 68 Nařízení pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky. Uplatňováním tohoto práva není dotčen článek 17 Nařízení. Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené nám jako provozovateli.

f) Aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní prostředky nápravy, máte jako dotčená osoba právo podat ve smyslu článku 77 Nařízení stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, pokud se domníváte, že zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají, je v rozporu s Nařízením nebo zákonem o ochraně osobních údajů.

Jako dotčená osoba máte také právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace proti zpracovávání Vašich osobních údajů, také pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme jako provozovatel nebo třetí strana (kromě zpracování prováděném orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů), s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují Vaše zájmy nebo základní práva a svobody jako dotyčné osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů (zejména pokud je subjektem údajů dítě).
Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, jako dotyčná osoba máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů, pro účely takového přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem.

Co jsou cookies, pixely a na co je potřebujeme?

Co jsou cookies?
Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory vašeho internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí a datum svého vzniku. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory cookies, které používáme, nepoškozují váš počítač.

Používání cookies

Používáním stránek vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením vašeho internetového prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky, v prohlížeči máte povoleno přijímání souborů cookies, neprovedete změnu nastavení vašeho internetového prohlížeče a pokračujete v návštěvě našich web stránek považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookies.

Proč používáme cookies?

Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit jich vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah i na vytváření zajímavých nabídek pro Vás. Nepoužíváme údaje získané používáním cookies jako kontaktní údaje na kontaktování Vás prostřednictvím pošty, elektronické pošty nebo telefonu.
Cookies umožňují zobrazovat cílenou reklamu na webových stránkách a jiných webových stránkách na internetu, které jsou zapojeny do reklamního systému.
Cílená reklama je zobrazena na základě chování uživatele či skupin uživatelů na webových stránkách, díky identifikaci jejich prohlížeče.

Jak můžete nastavení cookies změnit?
Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické zapnuté cookies. Toto nastavení lze změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Instrukce na změnu cookies najdete ve volbě „pomoc“ každého prohlížeče. Pokud používáte různé zařízení pro přístup k stránkám (např. Počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.

Proč si ponechat nastavení cookies?
Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.

Závěrečná ustanovení
Správce je oprávněn tyto informace měnit a doplňovat. Aktuální verze bude k dispozici na webových stránkách www.pamas-svatebni-oznameni.cz v sekci Ochrana osobních údajů.